Pedagogisk plattform

Brennabu leirskole er en godkjent leirskole og derfor en del av den norske grunnskolen.
Undervisningen på Brennabu drives av Vestre Slidre kommune og programmet settes opp i tråd med Læreplanverket for kunnskapsløftet.
Et leirskoleopphold er å flytte undervisningen til et annet miljø med læringsmål som ellers er vanskelige å nå.
Vår pedagogiske plattform er inspirert av Jean- Jacques Rousseau.

«Gjør deres elev oppmerksom på naturens fenomener og dere vil snart ha gjort ham nysgjerrig. Men for å nære hans nysgjerrighet, ha det ikke for travelt med å stille den. Gi ham spørsmål som er innenfor hans rekkevidde og la ham finne svarene.» (Fra Emil av Jean –Jacques Rousseau utgitt 1762.)


Mål for undervisningen.

Brennabu leirskole skal gjennom sitt program legge til rette for at elevene kan lære om naturen og lære om seg selv. Leirskolen ønsker å gi gode rammer for utvikling av sosial dyktighet og dermed være med å styrke målet om det «samarbeidende menneske»

- Vi vil prøve å hjelpe elevene til å utvide sine grenser for det de trur de kan klare å våge.
- Undervisningen på leirskolen vil i svært stor grad være praktisk, elevene skal lære ved å gjøre.
- Elevene skal oppleve glede.
- Eleven skal oppleve fysisk, psykisk og sosial mestring.
- Når vi får unge til å bli glade i naturen så vil de ønske å ta vare på naturen og komme tilbake til den.
- Elevene skal bli kjent med natur og næring på stedet. Dei får formidla lokalhistorie og tradisjoner av lærerne gjennom fortellermetoder.
- Gjennom undring vil vi skape lærelyst.
- Vi ønsker å være trygge, tydelige og tolerante vegledere.

Dette er læringsmål vi berører under oppholdet:


Generell del.

-Et leirskoleopphold i seg selv berører i stor grad læringsmålene i «Generelle del» av Kunnskapsløftet.

Det skapende menneske.

…evne til undring og å stille nye spørsmål.
- Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe seg ny kunnskap.
- Opplæringen må trene blikket og øve sansene for de opplevelsesmessige sidene ved faget.

Det miljøbevisste menneske.

- Opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling.
- Opplæringen må gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom menneske og natur.
( I følge Ludvigsen-utvalget viser det seg å være vanskelig å oppnå disse målene i vanlig skole.)

Kroppsøving.

-Fortelle om lokale friluftslivstradisjoner. (Jakt, fiske, sanking og turer.)-Være med på ulike friluftslivsaktiviteter.
-Planlegge å gjennomføre overnattingstur.
-Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. Bruk av digitale verktøy (GPS).
-Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer utholdenhet, koordinasjon og kroppslig utvikling.

Naturfag.

-Undersøke å beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter.
-Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann og luft og forklare om det de har laget.

Kunst og håndverk.

-Benytte ulike teknikker for overflatebehandling av egne arbeider.

Musikk.

-Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår.

Samfunnsfag.

-Forklare hva istiden hadde å si for danning av landskapet og hele landet.
-Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næring, bosetting og levevis.