Priser og finansiering

Leirskolepriser.

Prisen justeres normalt en gang til hvert skoleår - og øker da i takt med normal prisstigning. Depositumet på kr. 200,- pr. elev betales ved påmelding. Depositumet trekkes fra sluttoppgjøret.

For skoleåret 2019/2020 er prisen 2.700,- pr. elev (inkl. depositum) - 4 døgn/5 dager - mandag - fredag-  (fra august 2019).

Sluttfakturering.

Faktura sendes den dagen elevene kommer på leirskole -  etter de opplysninger vi har fått innrapportert 14 dager før ankomst.

Det gis anledning til å ha med 2 lærere/ledere gratis pr. 28 elever og en ekstra voksen for hver 10ende elev over dette - øvrige voksne som evt. skal/ønsker å være med betaler elevpris. Er det voksne/ledere utover de som går gratis må det avtales med leirskolen på forhånd slik at vi sikrer at det er plass.


Finansiering av leirskoleopphold.

Utgifter til leirskoleopphold fordeles på 2 fakturaer;

1) Faktura fra Brennabu AS for kost og losji
2) Faktura fra Vestre Slidre kommune for undervisning.

1)Gjeldende satser for kost og losji se over.
2)Faktura fra Vestre Slidre kommune tar utg.p i en sats pr gruppe på 22 elever. Ved større elevgrupper løper det på ny sats for hver 22 elever eller påbegynt 22 elever. Staten yter øremerket tilskudd til undervisning på leirskole ved at kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke tilskudd til leirskoleopplæring for opphold med en varighet på minst 3 overnattinger. De kan søke om tilskudd for ett opphold per klasse. Tilskuddet refunderes kommunen i etterkant av gjennomført opphold.


Hvordan finansiere restbeløpet?

Kommunene får rammeoverført fra staten tilskudd til kost, losji og reise i forbindelse med leirskoleopphold for 1 årskull hvert år. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskoletiden.

Selv om leirskole er en del av grunnskolen er det ikke pt lovpålagt og det viser seg at denne rammeoverføringen iblant kanaliseres til andre behov i kommunen. Da kan løsningen bli:

Gaver og dugnader.

I forskrift F-14-03 fra Kunnskapsdepartementet står det;

«Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre.

For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende:
•Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk.
•Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
•Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke.»


Avbestilling/brudd på inngått avtale.

Utfylt bekreftelsesskjema er en bindende avtale mellom Brennabu AS, Vestre Slidre kommune og skolen. Avtalen legger rammene for driften vår. Dersom skolen av ulike årsaker ser seg nødt til å gå fra avtalen, vil depositumet ikke bli betalt tilbake. Hvis kontrakten brytes og oppholdet avbestilles mindre enn 12 måneder før oppholdet skulle funnet sted,:

1)Brennabu AS fakturerer likevel oppholdet minus råvare til kost.

2) Vestre Slidre kommune fakturerer likeså for det pedagogiske opplegget etter leirskolens gjeldende satser for undervisning.

Merk at ved avbestilt/ikke gjennomført opphold vil det øremerkede statlige tilskuddet til leirskoleundervisning også falle bort, så skolen må da evt. dekke dette beløpet selv.